Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Vytlačiť
 

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA, podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku    - budova  súp.č. 324, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 1354/20 vo výmere 503 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C č. 1354/38 vo výmere 469 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 2263 Okresného úradu v Revúcej, katastrálny odbor.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka