Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 
Zásady pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie obchodnej verejnej súťaže k predaju a prenájmu majetku mesta Jelšava
 Zasady-OVS.pdf (122.3 kB) Zasady-OVS.pdf (122.3 kB)

 

Upútavky na oznamy

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Zabezpečenie služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre mesto Jelšava“

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, IČO: 00 328 341, v
súlade

s ustanovením zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o verejnom obstarávaní") vyhlasuje  verejné obstarávanie na
poskytnutie služby postupom pre zákazky podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní na predmet obstarávania: "Zabezpeče ...viac...


 

Výzva Obnova strešného plášta- Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave

Všetky prílohy výzvy budú pre záujemcov dostupné na vyžiadanie u kontaktnej osoby : Ing. Martina Strinková, tel: 0915 837 162, e-mail: martina.strinkova@jelsava.sk
viac...


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA, podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku    - budova  súp.č. 324, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 1354/20 vo výmere 503 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C č. 1354/38 vo výmere 469 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 2263 Okresn ...viac...


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka