Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Upútavky na oznamy

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

MESTO JELŠAVA  Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
v y h l a s u j e   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž  
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku - poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území mesta Jelšava. 
 
viac...


 

Výzva Obnova strešného plášta- Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave

Všetky prílohy výzvy budú pre záujemcov dostupné na vyžiadanie u kontaktnej osoby : Ing. Martina Strinková, tel: 0915 837 162, e-mail: martina.strinkova@jelsava.sk
viac...


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Zabezpečenie služieb v oblasti nakladania s odpadmi pre mesto Jelšava“

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava, IČO: 00 328 341, v
súlade

s ustanovením zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o verejnom obstarávaní") vyhlasuje  verejné obstarávanie na
poskytnutie služby postupom pre zákazky podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní na predmet obstarávania: "Zabezpeče ...viac...


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 JELŠAVA, podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku    - budova  súp.č. 324, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 1354/20 vo výmere 503 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra C č. 1354/38 vo výmere 469 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Jelšava, zapísané na LV č. 2263 Okresn ...viac...


 
Položky 1-5 z 20
webygroup
ÚvodÚvodná stránka