Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Jelšava k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

1. písomnou formou

na adresu: Mestský úrad Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava
v podateľni Mestského úradu Jelšava
na e-mail: info@jelsava.sk
prípadne na e-mail príslušných zamestnancov

2. osobne - podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Mestského úradu Jelšava v stránkové dni

Pondelok od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 15.30 h

Streda od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 16.30 h

Piatok od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 15.00 h

3. telefonicky - s predvoľbou 058 / 448 26 31 + klapka zamestnanca

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu v Jelšave na Námestí republiky 499, prípadne na internetovej stránke mesta: www.jelsava.sk .

2. Žiadosti vybavuje právne oddelenie, prípadne priamo príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Mestského úradu v Jelšave o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Mesto Jelšava a rozhoduje o ňom primátor mesta. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka