Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Potrebné doklady:

Vlastník bytu (rodinného domu)
•list vlastníctva bytu (domu), nie starší ako 3 mesiace
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
•oznámenie o uzavretí manželstva
•u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (rodinného domu):
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
•nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Nájomca bytu (domu):
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
•nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
•súhlas vlastníka s listom vlastníctva bytu/domu (s razítkom z katastra nehnuteľností)

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

 

Odhlásenie pobytu

 

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:
•platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
•občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie.

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €  

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte:
•na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
•na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. (Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu).

Potrebné doklady:
•Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
• List vlastníctva budovy alebo jej časti (s razítkom z katastra nehunteľností)
•Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
•Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
•Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
•Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
•Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
•Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
•Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
•Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
•Dohodu o ukončení nájmu

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka